ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost OLEX-PRAHA S.R.O.,
identifikační číslo: 25690582 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 61499 ze dne 27.8.1998 (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Mezi Vodami 1560/33, Praha 4 -Modřany, Česká republika
email: info@olex.cz
telefon: +420 241 480 946
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je:
- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje:
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
- zajišťující služby provozování webového rozhraní obchodu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním webu,
- zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím technologií:
- šifrovaných přenosů a ukládaní informaci,
- heslováním a logováním přístupu k úložištím osobních údajů.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky prostřednictvím:
- telefonického kontaktu na telefonních číslech uvedených na webu prodávajícího
- písemnou formou doručenou na adresu prodávajícího provozovatelem poštovní licence
- e-mailem na kontaktech uvedených na webu prodávajícího
- osobně v provozovně prodávajícího
- internetového objednávkového formuláře, kterým potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Dodatek: Politika ochrany soukromí na webu společnosti

Ochrana soukromí & cookies
Na této stránce najdete standardní verzi náležitostí a podmínek používání webové stránky OLEX-PRAHA s.r.o. a prohlášení o závazku OLEX-PRAHA chránit soukromí uživatelů na svých webových stránkách.

Podmínky používání webové stránky
Tato webová stránka je spravována OLEX-PRAHA s.r.o. OLEX-PRAHA s.r.o si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů. Politika ochrany osobních údajů (dále jen "Politika") stanoví druh informací, které shromažďujeme prostřednictvím našich internetových stránek (dále jen "stránky"), a jak je používáme.

Tato Politika se vztahuje na používání osobních údajů a údajů o zásilce shromážděných prostřednictvím těchto stránek, tedy údajů, které se týkají identifikovatelného jednotlivce, jako jsou jména, adresy, e-mailové adresy a telefonní čísla ("informace o zákazníkovi" nebo "údaje") a informacemi souvisejícími se zásilkou (" informace o zásilce" nebo "údaje").

Používáním těchto stránek dáváte souhlas k použití informací o zákazníkovi i zásilce, jak je stanoveno v této Politice. Podmínky této Politiky se nedotýkají žádných smluvních podmínek, na kterých se můžete dohodnout s OLEX-PRAHA s.r.o a budou mít přednost před podmínkami této Politiky.

Zachování soukromí & cookies
Jak spravovat cookies

OLEX-PRAHA s.r.o činí všechna potřebná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů proti jejich ztrátě nebo zneužití. Například Vaše údaje jsou uloženy v bezpečném pracovním prostředí bez přístupu veřejnosti. V některých případech jsou Vaše osobní údaje šifrovány pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL) během přenosu. To znamená, že se používá schválený šifrovací postup pro komunikaci mezi počítačem a servery OLEX-PRAHA s.r.o, pokud Váš prohlížeč podporuje SSL.

Pokud byste chtěli kontaktovat OLEX-PRAHA s.r.o e-mailem, chtěli bychom poukázat na to, že důvěrnost předaných informací nelze zaručit. Obsah e-mailových zpráv mohou číst třetí strany.

Bezpečnost

Informace, které nám dáte pro poskytování, objednávání nebo přijímání zboží (např. elektronický záznam podpisu příjemce, adresy atd), budou zaznamenány OLEX-PRAHA s.r.o a budou použity výhradně pro účely OLEX-PRAHA s.r.o. OLEX-PRAHA s.r.o neshromažďuje a nezpracovává informace o zákaznících s výjimkou případů, kdy jsou výslovně, dobrovolně a vědomě poskytnuty. Zajišťujeme soulad s nejmodernějšími bezpečnostními standardy a dodržujeme místní nebo mezinárodní standardy pravidel na ochranu údajů.

Všechny počítače při připojení na internet automaticky dostanou IP adresu. OLEX-PRAHA s.r.o nahraje Vaši IP adresu a může to použít pro administrativní, bezpečnostní a statistické účely.

OLEX-PRAHA s.r.o si vyhrazuje právo na změnu politiky ochrany osobních údajů kdykoliv bez předchozího upozornění. Prosíme pravidelně kontrolujete zda nedošlo ke změnám této politiky. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s touto politikou.

Pro obecné dotazy se obraťte na náš hlavní kontakt. S otázkami ohledně ochrany osobních údajů zašlete e-mail na adresu info@olex.cz.

Využití a předávání osobních údajů

Používáme sledovací software s cílem určit, kolik uživatelů navštíví naše stránky a jak často. Nepoužíváme tento software pro sběr individuálních osobních údajů nebo individuálních IP adres. Tyto údaje se používají výhradně v anonymní a souhrnné podobě pro statistické účely a pro vývoj webových stránek.

Využití webového sledování

"Cookies"jsou malé soubory, které nám umožňují ukládat informace týkající se Vašeho počítače a Vás, uživatele, zatímco jste na nějaké z našich webových stránek. Cookies pomáhají určit, jak často jsou naše internetové stránky navštěvovány i počet uživatelů. A pomáhají nám konfigurovat naše nabídky tak, aby pro Vás byly maximálně pohodlné a efektivní.

Na jedné straně používáme to, co se nazývá "cookies relace", ty se ukládají výhradně na dobu trvání Vaší návštěvy některé z našich stránek. Na druhé straně používáme "trvalé cookies" pro uchování informací o návštěvnících, kteří opakovaně navštěvují naše stránky. Účelem použití cookies je umožnění nabídnout Vám optimální, návod jakož i "rozpoznat" Vás a nabídnout Vám (co nejvíce) diverzifikované internetové stránky a nový obsah během opakovaného použití.

Obecně platí, že nevytváříme individuální profil Vašich on-line aktivit. Obsah trvalého cookie je omezen na identifikační číslo. Jméno, e-mailová adresa, IP adresa, atd., nejsou uloženy na většině našich stránek.

Existují tři výjimky:

1. Eloqua Tracking Cookie

Obsah tohoto trvalého cookie je omezen na identifikační číslo a je obecně používán přesně stejným způsobem jako všechny naše ostatní trvalé cookies. Nicméně pokud kontaktujete OLEX-PRAHA s.r.o pomocí určitých on-line formulářů v oblasti Kontakty, Vaše e-mailová adresa je přidána do cookie a vytvoří individuální profil Vašich on-line aktivit.

Pokud se rozhodnete neregistrovat se pro marketingové novinky, nebudete v budoucnu kontaktováni a Vaše e-mailová adresa bude použita pouze důvěrně a interně OLEX-PRAHA s.r.o k pochopení Vašich individuálních on-line aktivit. To znamená, že stále můžeme poskytovat nový a vylepšený obsah stránek, aby vyhovoval Vašim specifickým potřebám.

Případně pro zamezení sledování souborem Eloqua napříč všemi stránkami (nebo změnu nastavení, pokud jste se dříve odhlásili), můžete tak učinit v "Jak spravovat soubory cookies" n

2. Google Analytics Cookies

Tyto cookies používají Vaši IP adresu k rozpoznání, ale neidentifikují Vás jako jednotlivce. Jinými slovy, informace jsou shromažďovány v anonymní formě. Cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci využívají naše lokální stránky a používají tyto informace k sestavení zpráv, které slouží ke zlepšování těchto stránek.

Pro zamezení sledování stranou Google Analytics napříč všemi stránkami navštivte:

Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Odmítnutí záruk
V rozsahu povoleném zákonem nebudou OLEX-PRAHA s.r.o, jeho přidružené společnosti, poskytovatelé licence nebo třetí strany zmíněné na stránkách OLEX-PRAHA s.r.o zodpovědné za žádné náhodné, nepřímé, exemplární, represivní a následné škody, ušlý zisk nebo škody vyplývající ze ztráty dat nebo přerušení činnosti plynoucí z použití nebo nemožnosti použití webových stránek OLEX-PRAHA s.r.o a OLEX-PRAHA s.r.o systémů, služeb, obsahu nebo informací, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktní či jiné právní teorie, a zda je či není OLEX-PRAHA s.r.o upozorněna na možnost vzniku takových škod. Bez omezení výše uvedeného a v rozsahu povoleném rozhodným právem souhlasíte s tím, že v žádném případě celková odpovědnost OLEX-PRAHA s.r.o za případné škody (přímé nebo jiné) nebo ztrátu, bez ohledu na formu žaloby či nároku, ať již v souvislosti se smlouvou, deliktem nebo jinak, nepřekročí 200 000 CZK. V rozsahu dovoleném zákonem jsou nápravné prostředky uvedené v těchto podmínkách pro Vás exkluzivní a jsou omezeny na ty, které jsou tu výslovně stanoveny.