Reklamace

Reklamační řád

Reklamační řád vychází z Občanského zákoníku  č. 89/2012 Sb a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je uplatněna řádně včas a v záruční lhůtě.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku)

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
Při realizaci kupní smlouvy se povoluje bez předchozí domluvy, následující tolerance:
- služba odvíjení na míru 4 - 15 metrů, tolerance 20 cm
- služba odvíjení na míru 15 - 50 metrů, tolerance 50 cm
- při odběru jednoho velkoobchodního balení (jedna role), tolerance 3%

není -li dodané zboží ve shodě s objednávkou nebo vyskytne-li se u zboží vada, může odběratel uplatnit  u dodavatele své právo z odpovědnosti za vady zboží.

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Postup při uplatnění reklamace:

Při zjištění nedostatků a závad neslučujících se s dalším zpracováním nebo používáním zboží, má odběratel povinnost okamžitě zastavit další zpracovávání vadného zboží a tím tak zabránit dalšímu znehodnocování a neprodleně o tom dodavatele informovat.

K reklamaci nelze přijmout takové její uplatnění, které není náležitě zdokumentováno a podloženo Reklamačním formulářem.

Pro správné uplatnění reklamace je nutno vyplnit následující REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ stáhnout reklamační protokol a neprodleně jej zaslat dodavateli a dále se řídit následujícími pokyny:

1. Místo:

Reklamaci odběratel uplatňuje u prodávajícího, na adrese jeho sídla uvedeného na těchto internetových stránkách

2.Lhůty:

Projeví-li se vada v průběhu zpracování a do šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Při zjištění nedostatků a závad neslučujících se s dalším zpracováním nebo používáním zboží, má odběratel povinnost okamžitě zastavit další zpracovávání vadného zboží a tím tak zabránit dalšímu znehodnocování a neprodleně o tom prodávajícího informovat
Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) pro odběratele podnikatele je 180 dnů a běží ode dne převzetí zboží. Lhůta pro uplatnění reklamace spotřebitelem se řídí zákonem a je 24 měsíců.  Za záruční list se považuje doklad o zakoupení zboží – faktura nebo prodejka.
Reklamaci je odběratel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.
Je-li reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží odběratelem.

3. Přijetí reklamace dodavatelem:

Dodavatel, popř. jím pověřený pracovník při přijetí reklamace vystaví protokol v o jejím přijetí a reklamaci zaeviduje (přiřadí reklamační číslo) a tento protokol v elektronické podobě zašle do 7 dnů odběrateli jako potvrzení o přijetí reklamace. 

4. Postup při vrácení zboží:

Vrácené-reklamované zboží musí být ve stejném stavu, jako jej dodavatel předal odběrateli. Tkanina musí být navinuta na dutince. Role musí být opatřena vhodným obalem, který zabraňuje poškození tkaniny při přepravě a následné manipulaci. Role musí být řádně označena názvem zboží a počtem metrů. Na tkanině se nesmí nacházet žádné označení ani značky od odběratele (křída, nálepky apod...). Tkanina nesmí být mechanicky ani jinak znehodnocena.

5. Vyřízení reklamace:

Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší době  (např. doba potřebná k odbornému posouzení vady). V této době tedy dodavatel rozhodne o uznání, popř. neuznání reklamace a navrhne způsoby jejího řešení.

 V případě uznání reklamace dodavatelem se strany dohodnou na možném postupu:
- odstranění vad (vady)
- sleva na kupní ceně
- výměna zboží za zboží bez závad
- odstoupení od smlouvy

6. Za reklamaci nelze uznat:
- chybnou objednávku ze strany kupujícího
- opotřebení při manipulaci a zpracování zboží u kupujícího
- chybné zpracování
- nevhodné skladování kupujícím (odběratelem, zpracovatelem)
- použití špatných technologických postupů pří zpracování a údržbě
- nesprávné polohování střihu
- nevhodné kombinace materiálů a komponentů
- nevhodné užívání koncového výrobku, v souladu s materiálovými a technickými listy dodavatele a jinými doporučenými výrobce
- reklamace se nevztahuje na chyby na tkanině, které jsou řádně označené výrobcem tkaniny

V Praze dne 15.5.2018

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení